ติวเตอร์เหนก

ติวเตอร์เหนก
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีศรีน่าน
สายวิทย์ – คณิต
3.79
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
บัญชี
3.15
คณิตศาสตร์-ประถมถึงมัธยมปลาย
บัญชี-บัญชีชั้นต้นถึงบัญชีชั้นสูง
วิทยาศาสตร์-ประถมถึงมัธยมต้น
ภาษาไทย สังคม-ประถมถึงมัธยมปลาย
เน้นความเข้าใจโดยการยกตัวอย่าง หรือแบบฝึกหัด โดยเรียนรู้จากทักษะของผู้เรียนแล้วนำมาประยุกต์วิธีการสอนให้เข้ากับผู้ เรียนได้อย่างเหมาะสม