ติวเตอร์เพลง

เพลง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุคนธีรวิทย์
สายวิทย์ – คณิต
3.58
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ประกันภัย
วิทยาศาสตร์ม.ต้น
เคมี/ชีวะม.ปลาย
วิทยาศาสตร์ม.ต้น
เคมีม.ปลาย
ชีวะม.ปลาย