ติวเตอร์เบล

ติวเตอร์เบล
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.30
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
โยธา
3.36
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บริหาร การเงิน
ม ต้น และ ม ปลาย
เน้นตั้งแต่ปรับพื้นฐานเดิม จนถึงนักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ได้เอง
คณิตศาสตร์ ยอแซฟอุบถัมภ์ ม.3 เดี่ยว
คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ ศึกษานารี2 ม.4 กลุ่ม
คณิตศาสตร์ อัสสัมชัน บางรัก ม.3 เดี่ยว