ติวเตอร์เบนซ์

เบนซ์
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดราชบพิธ
สายวิทย์ – คณิต
3.45
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
3.37
คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์
เกี่ยวกับไฟฟ้า Electric/Electronic/Digital Circuit พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
ระดับมัธยม-ป.ตรี
-ทดสอบก่อนเรียน
-สอนและทำโจทย์ตามเนื้อหา
สอนพิเศษคณิตศาสต์-ฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.6