ติวเตอร์เนส

ติวเตอร์เนส
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเหล้า
สายวิทย์ – คณิต
2.81
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องกล
3.54
คณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
ม.ต้น เป็น ม.1,2,3
ม.ปลาย เป็น ม.4
เอาใจใส่และทำความเข้าใจ
ในทุกการสอนคือความห่วงใย
คณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
ม.ต้น เป็น ม.1,2,3
ม.ปลาย เป็น ม.4 ครับ
เต้น b-boy ,beatbox ,turntable