ติวเตอร์เนท

ติวเตอร์เนท
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.52
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3.20
ชีีวิทยา ม.4-6
ตัวต่ิตัว สอนจากเอกสารหรือหนังสือ
สอนชีววิทยาเตรียมสอบเข้า ม.4 สอนชีววิทยาเด็กอินเตอร์ เกรด 11