ติวเตอร์เทียน

ติวเตอร์เทียน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สารวิทยา
สายศิลป์ – ภาษา
3.5
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตรและวิทยาศาตร์
ภาษาอังกฤษ
2.83
ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา-มหาวิยาลัย
Grammar สอนปรับพื้นฐาน เน้นทำแบบฝึกหัด ติวเพิ่มเกรด ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ
เรียนบทเรียนล่วงหน้าสอนตรงตามเนื้อหาที่เรียนที่โรงเรียน หรือตามที่นักเรียนต้องการ
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมปลาย-มหาวิทยาลัย 3ปี
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้