ติวเตอร์เติ้ล

ติวเตอร์เติ้ล
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตะพานหิน
สายวิทย์ – คณิต
3.19
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมเคมี
คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่ีวไป แคลคูลัส และพื้นฐานทางวิศวกรรม
สอนได้ตั้งแต่ ระด้บ ประถมศึกษา-มหาวิทยาลัย
ไม่จำกัดรูกแบบ
ติวเตอร์วิชาการพื้นฐานวิศวกรรมของมหาวิทยาลัย
ติวเตอร์สอนพิเศษ ตัวต่อตัว ทั่วไป