ติวเตอร์เจน

เจน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สมุทรปราการ
สายวิทย์ – คณิต
3.82
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
สหเวชศาสตร์
กายภาพบำบัด
3.56
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ชีววิทยา เคมี ม.ปลาย
ตัวต่อตัว ตามบ้าน ห้าง