ติวเตอร์อุ้ม

อุ้ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
สายวิทย์ – คณิต
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.5
อนุบาล-มัธยม
ใจเย็น เอาเด็กอยู่ เน้นให้เด็กได้คิดวิเคราะห์
สอนคณิต วิทย์ อังกฤษ เด็กอนุบาล-มัธยมมากว่า2ปี ปัจจุบันยังสอนอยู่