ติวเตอร์อีฟ

อีฟ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ร.ร สุรศักดิ์มนตรี
สายศิลป์ – ภาษา
3.3
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ปรัชญา
3.09
ระดับปริญญาโท
ม.ธรรมศาสตร์
สถาบันภาษา
ประถม-มหาวิทยาลัย
เน้นความเข้าใจ ย้ำสอนสิ่งที่ผู้เรียนติดหรือไม่เข้าใจ มีกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ ประเด็นให้พูดคุย
สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับมหาวิทยาลัย
โยคะ