ติวเตอร์อิ่ม

อิ่ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา2
สายวิทย์ – คณิต
2.65
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
2.71
คณิต อนุบาล ประถม
การบ้านทั่วไป อนุบาล ประถม
ศิลปะ อนุบาล ประถม
สถิติ ตรรกศาสตร์
เน้นให้น้องฝึกทำ