ติวเตอร์อาร์ม

ติวเตอร์อาร์ม
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบ็ญจะมะมหาราช
สายวิทย์ – คณิต
3.65
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
3.05
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย
วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศึกษาภาคทฤษฎี และเน้นทำข้อสอบจริง
เป็นหัวหน้าการสอนชีววิทยา ค่ายสานฝันจุฬาครั้งที่ 13,14 และ 15
สอนพิเศษนักเรียน ม. ปลายสายวิทย์
ว่ายน้ำ เป็นพิธีกร