ติวเตอร์ออย

ออย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ธัญบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.87
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
สาธรณสุขศาสตร์
โภชนาการและกานกำหนดอาหาร
3.71
วิทยาศาสตร์ ทุกระดับชี้น
มัธยมปลายเน้นชีววิทยา
มีเทคนิคในการจำ เชื่อมโยงกัน ทำให้ไม่ต้องจำเยอะ
สอนวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดในคณะในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์