ติวเตอร์ออม

ติวเตอร์ออม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนตะพานหิน
สายวิทย์ – คณิต
3.40
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์ชุมชน-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3.06
สังคมศึกษา ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
สอนตัวต่อตัว เน้นความเข้าใจค่ะ
ลีลาศ