ติวเตอร์อรรถ

อรรถ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีศรีสุริโยทัย
สายศิลป์ – คำนวณ
2.69
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ศึกษาศาสตร์
ประถมศึกษา
2.85
ประถม-มัธยมต้น
เน้นอธิบาย ตีโจทย์
สอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เด็กประถมมาประมาณ 5ปี