ติวเตอร์หยก

หยก
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.78
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
3.28
คณิศาสตร์ ฟิสิกส์ ได้ทุกระดับชั้น
สอนให้เข้าใจก่อนแล้วเน้นทำแบบฝึกหัด
3ปี