ติวเตอร์หมึก

ติวเตอร์หมึก
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อยุธยาวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.68
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม. จุฬาฯ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2.94
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ระดับประถม, วิทยาศาสตร์ระดับประถม-มัธยม, ชีววิทยา ม.4-ม.6 และ ปริญญาตรี, Genetics ปริญญาตรี
สอนตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน(หรือผู้ปกครอง) เน้นผู้เรียนเป็นหลักโดยเปิดโอกาศให้ถามในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลาที่เรียน
ชีววิทยา ม.5
Genetics ป.ตรี
กีฬา: แบดมินตัน, ฟันดาบ,วอลเลย์บอล