ติวเตอร์หน่อย

ติวเตอร์หน่อย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กัลยาณีศรีธรรมราช
สายศิลป์ – คำนวณ
3.85
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์
บริหารรัฐกิจ
2.89
สังคมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และภาษาอังกฤษ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
พูดคุยสนทนาที่เป็นกันเอง ให้คำแนะนำ ให้ความสนิทสนมเหมือนพี่สาวคนหนึ่ง
ร้องเพลง วาดภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office,Photoshop