ติวเตอร์หนุ่ย

หนุ่ย
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มัธยมวานรนิวาส
สายวิทย์ – คณิต
3.99
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา/เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
3.09
– แกทเชื่อมโยง
– คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศาสตร์ ม.ต้น
– เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เดี่ยวและกลุ่ม
สอนเดี่ยว สอนกลุ่ม และสอนห้องประชุม 400 คน