ติวเตอร์หงวน

ติวเตอร์หงวน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กุมภวาปี
สายวิทย์ – คณิต
3.24
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี6
ราชภัฏสวนสุนันทา
ศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3.5
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหิดล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ได้หมดค่ะ
พิมพ์ดีดไทย54คำต่อนาที
ร้องเพลง
เทเบิลเทนนิส
ว่ายน้ำ