ติวเตอร์ส้มโอ

 

ส้มโอ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบ็ญจะมะมหาราช
สายวิทย์ – คณิต
3.19
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
3.21
ภาษาอังกฤษ ป.1-ม.6
GATเชื่อมโยง
GATภาษาอังกฤษ
O-NET ภาษาอังกฤษ
เน้นความเข้าใจ
เรียนสบายๆ ผู้สอนใจดี
เคยสอนภาษาอังกฤษ ป.4
เคยสอนภาษาอังกฤษ ม.4