ติวเตอร์วิม

ติวเตอร์วิม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
สายศิลป์ – ภาษา
3.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
3.58
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อนุบาล-มัธยมปลาย
เน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจำ ยึดผู้เรียนเป็นหลัก
ติวสอบเข้านักเรียนมัธยมต้น แนะแนวน้องๆมัธยมต้นและมัธยมปลาย