ติวเตอร์วรรธน์

ติวเตอร์วรรธน์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
แก่นนครวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.84
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ
2.94
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา-มัธยมต้น
ชีววิทยา ม.ปลาย
ชีวโมเลกุล
ชีวเคมี
สอนตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม แล้วแต่ตกลง