ติวเตอร์รี่

ติวเตอร์รี่
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สายวิทย์ – คณิต
3.71
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ชีววิทยา
3.48
ชีววิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถมศึกษาตอนปลาย
เน้นทำความเข้าใจ เรียนรู้อย่างเป็นแบบแผน ไม่เน้นท่องจำ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น