ติวเตอร์ยู

ติวเตอร์ยู
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.7
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3.20
ประถม ป.1-ป.6
มัธยมต้น ม.1-ม.3
มีเอกสารประกอบการสอน พร้อมทั้งแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจะปรับเปลี่ยน การสอนตามพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ ไม่กลัวครูผู้สอน
ครูสอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เด็กประถม ป.4-ป.6 ที่สถาบัน OK TUTOR รามอินทรา กม.2ครูสอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์
เด็กมัธยมต้น ม.2-ม.3 ที่สถาบัน OK TUTOR รามอินทรา กม.2
ใช้ Microsoft office ได้
สามารถขับรถได้พร้อมทั้งมีใบขับขี่