ติวเตอร์ม้ง

ติวเตอร์ม้ง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีสมุทรปราการ
สายวิทย์ – คณิต
3.50
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สงขลานครินทร์
บริหารธุรกิจนานาชาติ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
3.00
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์ (การแปล)
ภาษาอังกฤษ – ทุกระดับชั้น
วิชาอื่น ๆ – ไม่เกินมัธยมต้น
ประยุกต์การสอนควบการฝึกอบรม กระตุ้นให้นักเรียนคิดเป็น และนำความรู้ไปต่อยอดได้จริง
สอนพนักงานโรงแรมเชอราตัน
สอนการใช้โปรแกรมตรวจสอบหลุมน้ำมัน
ติวให้เด็กสอบติดได้ทุกคนที่สอนในเทอมที่ผ่านมา
(เตรียมอุดม 2 คน, วิศวะ เกษตร 1 คน, ออกแบบแฟชั่น 1 คน, เรียนต่อการโรงแรม 1 คน)