ติวเตอร์ม่อน

ม่อน
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
รัตนราษฎร์บำรุง
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์บางเขน
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องกล
คณิต-ฟิสิส์ ม.ต้น-ม.ปลาย
เน้นผูเรียนเป็นหลัก มีโจทย์ตัวอย่างประกอบการสอน และมีการบ้านให้ทบทวนบทเรียน
ฟิสิกส์ ม.4 คณิตม.ต้น