ติวเตอร์มุก

มุก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
แกลง “วิทยสถาวร”
สายวิทย์ – คณิต
3.96
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
สาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.58
คณิตศาสตร์
ประถม-มัธยม
เน้นทำความเข้าใจ ทำโจทย์