ติวเตอร์มุก

ติวเตอร์มุก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พิบูลวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.33
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
3.48
– วิทยาศาสตร์ ประถม มัธยม
– คณิตศาสตร์ ประถม
สอนคณิตศาสตร์ประถม 2-6
วิทยาศาสตร์ มัธยมปีที่ 2