ติวเตอร์มิ้น

ติวเตอร์มิ้น
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
อื่นๆ
3.24
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประถมศึกษา : คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ
มัธยมต้น : คณิตศาสตร์ ศิลปะ
สอบถามตามความต้องการเด็กและผู้ปกครอง
ดูจากการบ้่าน เนื้อหาจากโรงเรียนที่เด็กเรียน
เน้นทำแบบฝึกหัดเพิ่มความเข้าใจมากกว่าท่องจำ
มีการทบทวนเสมอ
ศิลปะประถม
ศิลปะพื้นฐาน ดนตรีไทย