ติวเตอร์มิ้นท์

มิ้นท์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เขมะสิริอนุสสรณ์
สายวิทย์ – คณิต
3.80
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจ
การเงิน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สอนสนุก ไม่เครียด เน้นความเข้าใจและแบบฝึกหัดไม่เน้นความจำ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา1และ2