ติวเตอร์มิ้ง

ติวเตอร์มิ้ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ลือคำหาญวารินชำราบ
สายวิทย์ – คณิต
3.55
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสารสนเทศ
2.98
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เริ่มจากทดสอบความสามารถของน้อง
เพิ่มพื้นฐานให้ในส่วนที่น้องยังขาด
ทบทวนด้วยการฝึกทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ระดับง่ายไปถึงยาก
เน้นเรื่องที่สำคัญเป็นพิเศษ
เคยสอน เลข วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้บ้าง