ติวเตอร์มะมิว

มะมิว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สายศิลป์ – ภาษา
3.32
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
ภาษาไทย การศึกษาบัณฑิต (ครู5ปีภาษาไทย)
3.75
ภาษาไทย อ.1-ม.6
เน้นการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการสอนที่ผู้เรียนชอบ
สามารถปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการสอนเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้เสมอ
อาจใช้เพลงหรือกลอนเพื่อช่วยในการจำต่างๆ
– ติวโอเน็ต ม.6 วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย นักเรียนมีผลคะแนนเกินร้อยละ 60
– สอนอังกฤษ ป.3 (ชาย) โดยใช้เพลง
– สอนเสริมเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ภาษาไทย ป.1 (ชาย) สารสาสน์วิเทศสายไหม
– ภาษาอังกฤษ ป.2 (ชาย) สอนเสริมเพิ่มความเข้าใจ
– ติวโอเน็ตภาษาไทย ม.6 (ชาย-หญิง 2คน) น้องโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
– สอนอ่านเขียน สะกดคำ น้อง ป.1 (ชาย) โรงเรียนคลองกระทุ่ม
– สอนอ่านเขียน หลักภาษา น้อง ป.4 (ชาย-น้องเป็นโรคสมาธิสั้น)
แต่งกลอน เขียนบทความ โต้วาที