ติวเตอร์มะนาว

ติวเตอร์มะนาว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สายศิลป์ – คำนวณ
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจ
การตลาด
3.22
คณิตศาสตร์พื้นฐาน อ.1-ม.3
ภาษาอังกฤษ อ.1-ม.6
ภาษาไทย
เป็นกันเอง เน้นทำโจทย์ใช้ความเข้าใจ อาจมีการบ้านให้บางครั้ง ถามได้ตลอด