ติวเตอร์มอส

มอส
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สายวิทย์ – คณิต
3.44
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาศาสตร์
2.5
ภาษาอังกฤษ ป.1-6
ผมเคยสอนหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่า เด็กต้องการแบบไหน
มีการ pre-test ก่อน ถ้าสอน 2 ชม.
ผมจะแบ่งเป็น
ครึ่ง ชม. แรก ผมจะมีตารางคำศัพท์ กับ ฉลากคำศัพท์ ให้ทำทุกอาทิตย์ และเสนอความรู้ใหม่ในภาษาอังกฤษ
1 ชม. ต่อมา ก็จะเข้าสู่เนื้อหาในหนังสือ โดยเน้นสอนเนื้อหาก่อน แล้วจึงให้ทำแบบฝึกหัด
อีกครึ่ง ชม. สุดท้าย จะเป็นเพลงภาษาอังกฤษ การ์ตูนภาษาอังกฤษ และ มีการฝึกเขียนตามคำบอก
เด็กก็จะได้ฝึกทั้ง ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน (อาจมีการสอน phonetics อย่างง่ายเข้าด้วย)
มี เคยสอนตามโบสถ์ และ รับติวตามบ้าน