ติวเตอร์ฟา

ติวเตอร์ฟา
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กันตังพิทยากร
สายวิทย์ – คณิต
3.52
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
3.06
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น O-NET PAT1
เน้นการทำโจทย์เสริมประสบการณ์ สอนแบบสบายๆไม่เครียด
สอนพิเศษตัวต่อตัวมาไม่ต่ำกว่า 1000 ชั่วโมง ปัจจุบันสอนสถาบัน RAC ลาดพร้าวและสระบุรี