ติวเตอร์ฟลุ๊ค

ฟลุ๊ค
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ยอแซฟอุปถัมภ์
สายวิทย์ – คณิต
3.3
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
การเงิน
3.67
คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์Economics การเงินFinance
เป็นกลุ่ม หรือตัวต่อตัว
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่1,2,3