ติวเตอร์พิ้งกี้

พิ้งกี้
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พุทธิรังสีพิบูล
สายวิทย์ – คณิต
3.3
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
2.71
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
สอนทวนเนื้อหาที่เรียน มีเทคนิคการจำ
วิทยาศาสตร์ ม2 รร อัสสัมธนฯ
คณิตศาสตร์ ม2 รร อัสสัมธนฯ
ชีววิทยา ม4 รร อัสสัมบางรัก
ชีววิทยา ม6 รร เตรียมอุดม น้อมเกล้า