ติวเตอร์ผึ้ง

ผึ้ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สายวิทย์ – คณิต
3.26
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น
เน้น concept พื้นฐานให้เข้าใจ แล้วค่อยประยุกต์ให้ยากขึ้น
คณิตศาสตร์ ป.5 ป.6 ม.2 ม.3