ติวเตอร์ป๊อป

ป๊อป
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ร่วมฤดีวิเทศศึกษา
อื่นๆ
3.25
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
เศรฐศาสตร์
2.97
ภาษาอังกฤษ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างคล่อง