ติวเตอร์ปูเป้

ติวเตอร์ปูเป้
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อำมาตย์พานิชนุกูล
สายวิทย์ – คณิต
3.42
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
3.54
ภาษาอังกฤษ ไทย คณิต ประถม มัธยม
เน้นเข้าใจ ไม่เครียด ใจเย็น
เคยสอนพิเศษมาแล้ว วิชาภาษาอังกฤษ ไทย คณิต