ติวเตอร์ปุ๋ม

ติวเตอร์ปุ๋ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.89
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
บัญชี
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
ธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณิต ประถม-มัธยม
อังกฤษ ประถม-มัธยมต้น
เน้นความเข้าใจ ฝึกทำโจทย์ เป็นกันเอง