ติวเตอร์ปุ้ย

ปุ้ย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.92
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มศว
ทันตแพทยศาสตร์
2.98
วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ม.ต้น
สอนการบ้าน สอนเป็นบท และทำแบบฝึกหัด