ติวเตอร์ปิ๋ว

ปิ๋ว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีสิริเกศ
สายศิลป์ – คำนวณ
4.00
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มัธยมศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
3.86
ระดับชั้นอนุบาลจนถึงผู้ใหญ่
วิชาที่สอนได้ ภาษาอังกฤษ, TOEIC, CU-TEP, GAT, O-NET, ภาษาอังกฤษ (7 วิชาสามัญ), conversation,
เน้นการสอนภาษาอังกฤษที่ประยุกต์ตามความสนใจของผู้เรียน
ผู้เรียนได้มีส่วนในการออกแบบการเรียนการสอน
มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
หากเป็นการติวข้อสอบจะเน้นการใช้ข้อสอบจริงหรือมีความใกล้เคียงกับข้อ สอบจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน ได้ทบทวนเนื้อหา และมีความพร้อมในการสอบ
-มีประสบการณ์ในการเป็นติวเตอร์ ส่วนตัวเป็นระยะเวลา 5 ปี วิชาที่เคยสอนได้แก่ ภาษาอังกฤษ (อ.1, ป.5, ป.6, ม.3, ม.5, ม.6), TOEIC (วัยทำงาน), GAT อังกฤษ (ม.6), อังกฤษ 7 วิชาสามัญ (ม.6), conversation (วัยทำงาน)
-มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 2 ปี โดยเป็นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ภาคการศึกษาและโรงเรียนหอวัง 1 ภาคการศึกษา และเป็นครูพิเศษประจำโปรแกรม IEP ของโรงเรียนนักบุญเปโตร (นครปฐม) โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง และโรงเรียนสวนบัว (กรุงเทพ) 1 ปี
ร้องเพลง เล่นกีตาร์
-จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอับดับ 1
-ขณะกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกภาษาอังกฤษ ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม ซึ่งเป็นโปรแกรมที่คัดเลือกนิสิตที่มีความสามารถโดดเด่นในสาขาวิชาที่เรียน และมีผลการเรียนสูงสุดในสาขาวิชาเข้าศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและการวิจัย โดยให้ทุนสนับสนุนค่าเรียนและการทำวิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา
-ได้รับรางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นในด้านการเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมอบให้กับนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของคณะ
-ได้รับทุนให้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย