ติวเตอร์ปิ่น

ติวเตอร์ปิ่น
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
สายศิลป์ – ภาษา
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาฯ
อักษรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
3.5
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้น-ปลาย และฟู้ที่มีพอมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว
มีการทดสอบระดับความรู้ของผู้ เรียนก่อนเพื่อที่จะสามารถวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน หลังจากเรียนเนื้อหาในแต่ละเรื่องจบแล้ว จะมีการทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอนอีกครั้งหนึ่ง
สอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนระดับม.ปลายมาแล้ว 10 คน++ สอนพิเศษวิชาภาษาโปรตุเกสให้นักเรียนทุนโรตารี่ 5 คน
ภาษาโปรตุเกส