ติวเตอร์ปาล์ม

ปาล์ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจ
การจัดการการผลติ
2.97
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ ประถมฯ
เข้าใจง่าย เป็นกันเอง สนุกสนาน
สอนภาษาอังกฤษ เพื่อสอบ CUTEP
Toeic 690
Cutep 67