ติวเตอร์ปังปอนด์

ติวเตอร์ปังปอนด์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.76
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอาหาร
2.82
ฟิสิกส์ คณิต ประถม-มัธยมปลาย
เน้นการฝึกทำโจทย์
สอนพิเศษตามบ้าน