ติวเตอร์ปอย

ปอย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พัทลุง
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เทคโนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
2.65
ระดับปริญญาโท
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เทคโนโ,ยีการเกษตร
ชีวิวิทยา คณิตศาสตร์
ชีท อธิบาย พร้อมเเบบฝึกหัด
เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงป.3-ม.6
ชีววิทยา ม.ปลาย