ติวเตอร์บี

ติวเตอร์บี
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพขรบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.79
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
E-Business
2.97
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
Coventry University
International Business
คณิต/ อังกฤษ /ไทย / สังคม/ Marketing /
สอนด้วยการอธิบายเน้นความเข้าใจให้กับเด็ก ไม่ตึงเครียด สนุกสนาน และน้องๆได้รับความรู้เต็มที่
มีเอกสาร และ ppt ในการสอนเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
ประสบการณ์สอนพิเศษ
– สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
– สอนภาษาอังกฤษระดับประถม 4 ให้กับนักเรียนโรงเรียนกสินธร เซนปีเตอร์
– สอนคณิตศาสตร์ระดับประถม 4 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสารสาสร์วิทยา บางบอน